smrca-drvo-01

Tehničke osobine smrče su opisane u sledećem tekstu:

SMRČA (Picea abies Karst.)

Areal rasprostranjenja smrče je na planinama srednje i južne Evrope, na severu se prostire do Skandinavije, a južna granica su joj planine Balkanskog poluostrva. Njena visinska rasprostranjenost je od 1500 m/nv do oko 2000 m/nv.

Stablo smrče je zimzeleno, dostiže visinu od 30 do 50 m. Dužina debla je do 20 m, a prosečni prsni prečnik je do 1,2 m. Krošnja je pravilna i konična. Grane su tanke i pršljenasto raspoređene. Grančice na granama su dužine do 50 cm i više. Kora stabla je tanka, u mladosti je dosta dugo glatka i siva, kasnije ljuspasto ispuca i poprima sivo-crvenkastu boju. Zapreminsko učešće kore je oko 12%, a njena gustina oko 340 kg/m3.

Drvo smrče je bakuljavo, žućkasto-belo do smeđe-sivo i sjajno. Beljika je nešto manjeg sjaja od zrelog drveta. Prstenovi prirasta su naglašeni, prelaz ranog u kasno drvo postepen. Drvo sadrži smolne kanale, pojedinačne i pretežno raspoređene u kasnom drvetu, nevidljive prostim okom. Trake drveta su tanke, heterocelularne i nevidljive. Drvo katkada sadrži u sebi crljen drvo, a javljaju se i greške u obliku nepravilnosti toka vlakanaca, usukanosti vlakanaca ili talasaste linije goda na mestu ukrštanja sa trakama drveta.

Gustina smrčevog drveta prosečno iznosi: u apsolutno suvom stanju vlažnosti – 430, u prosušenom – 470 i u sirovom 800 kg/m3. Zapreminska poroznost smrčevine je oko 71%. Ukupna linearna utezanja drveta iznose: u aksijalnom pravcu 0,3%, u radijalnom 3,5 do 3,7% i u tangencijalnom pravcu od 7,8 do 8,0%. Ukupno zapreminsko utezanje iznosi 11,6 do 12,0%, a specifično zapreminsko utezanje 0,4%.

Drvo smrče se dobro struže, rendiše, buši, brusi i polira. Lako je za tokarenje i dobro drži eksere i zavrtnje. Dobro i brzo se suši, ali je sklono vitoperenju i krivljenju. Drvo se dobro lepi, dobro se bajcuje, ali se teško lakira. Naročito se teško impregnira i pruža mali otpor prilikom lakiranja kiselim i baznim lakovima.

Drvo smrče se koristi kao furnirsko drvo, kao konstrukcioni materijal, za spoljašnju i unutrašnju gradnju, za krovne konstrukcije, patose i stepeništa. Specijalna namena mu je za izradu muzičkih instrumenata kao rezonans drvo, zatim u proizvodnji drvne vune, četki, papira, celuloze, zatim za proizvodnju ivera za ploče vlaknatice, iverice i dr.